Uitgebreid zoeken

Vakbonden en immigranten in Nederland (1960-1997)

Boek
[title-raw]
Auteur(s): 
Judith Roosblad
Uitgegeven: 
Amsterdam: Aksant,
2002

De wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog was zo succesvol dat er op de Nederlandse arbeidsmarkt al spoedig een tekort aan arbeidskrachten ontstond. Om dit probleem het hoofd te bieden, werden vanaf het midden van de jaren vijftig buitenlandse arbeiders aangetrokken vanuit de mediterrane gebieden. Bij de werving en tewerkstelling van deze buitenlandse werknemers waren velen betrokken: de nationale en de lokale overheid, de werkgevers en werkgevers- en werknemersorganisaties. Deze partijen reguleerden gezamenlijk de arbeidsmarkt, maar hadden daar ook ieder voor zich eigen belangen te verdedigen; belangen die voor een groot deel ook hun houding tegenover buitenlandse arbeiders bepaalden. In dit boek staat de houding van de georganiseerde arbeiders en hun vakbonden centraal. De Nederlandse vakbeweging móest vanaf het midden van de jaren vijftig ook een standpunt innemen over arbeidsmigratie, en beleid formuleren voor de arbeidsmigranten die op dat moment reeds deel uitmaakten van de groepen werknemers die zij geacht werd te representeren. Immers, het belangrijkste doel van de vakbonden was het beschermen van de individuele en collectieve belangen van werknemers tegenover werkgevers en alle overige instanties die de sociaal-economische positie van werknemers konden beïnvloeden. Derhalve leek de vakbeweging ook dé aangewezen organisatie om de belangen van de buitenlandse arbeiders te behartigen. Maar dééd zij dat ook? Zo ja, hoe? En zo nee, waarom niet? Judith Roosblad heeft in deze studie de houding van de Nederlandse vakbeweging op drie niveaus, centraal, in de bonden en op de werkvloer, geanalyseerd en vergeleken met de bevindingen uit vergelijkbare Europese studies. De centrale vragen in haar onderzoek zijn: 'Hoe is de Nederlandse vakbeweging omgegaan met het verschijnsel (arbeids)migratie en de aanwezigheid van immigranten?' 'Kunnen de in de West-Europese studies gevonden verklarende factoren ook in de Nederlandse context inzicht verschaffen?' 'Hoe specifiek is Nederland in Europees perspectief?' Hiermee heeft Roosblad dit nog onontgonnen terrein systematisch in beeld gebracht. Judith Roosblad is politicoloog.Zij werkte bij het Instituut voor Migratie- en Etnische Studies (IMES), de FNV-afdeling Etnische Minderheden en is thans verbonden aan het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS) van de Universiteit van Amsterdam.

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM