Uitgebreid zoeken

Samenwerken met andere vakken

Spoorzoekersprojecten zijn aanvankelijk ontwikkeld binnen het schoolvak geschiedenis, maar al snel ontdekten docenten dat deze zich goed lenen voor samenwerking met andere vakken. Dat kan op verschillende manieren. Daardoor kan lestijd worden gewonnen en/of het leren aan kwaliteit winnen. Er zijn telkens twee hoofdvarianten.

 Organisatorisch:

 • Met meerdere vakken een gezamenlijk project opzetten, uitvoeren en beoordelen
 • Afstemmen tussen vakken

Planning in de tijd

 • Gelijktijdig
 • Achtereenvolgens

Inhoudelijk

 • Inhoudelijke kennis van migratie
 • Vaardigheden

â—¦ Vakoverstijgende vaardigheden, zoals samenwerken, informatie verzamelen en ordenen, beeldvormen, presenteren, vragen stellen, luisteren en doorvragen etc.
◦ Denkvaardigheden vanuit het vak, zoals contextualiseren, interpreteren, denken over causaliteit en continuïteit & verandering, moreel oordelen etc.

Op deze pagina volgen enkel voorbeelden van mogelijkheden van inhoudelijke afstemming. Voor vakken als aardrijkskunde en maatschappijleer lijkt migratie explicieter in het programma te staan, bij geschiedenis meer impliciet (migratie is van alle tijden en een element bij meer dan de helft van de kenmerkende aspecten). Spoorzoekersprojecten en het schoolvak geschiedenis kunnen juist een mooie aanvulling zijn op aardrijkskunde en maatschappijleer, omdat het bij die vakken vaak om de meer algemene, generieke patronen gaat. Bij Spoorzoekersprojecten gaat het om unieke individuele verhalen, waarbij kan worden gekeken in hoeverre deze passen binnen de de algemene patronen of er juist van afwijken.

Bij HAVO en VMBO is migratie een onderdeel van het examenprogramma in de bovenbouw. Het gaat dan bijvoorbeeld bij HAVO om arbeidsmigratie en bij VMBO om ’bevolking en ruimte’.

Bij de HAVO en VWO is ‘pluriforme samenlevingen’ een van de hoofdonderwerpen. Bij VMBO kan migratie aan de orde komen in de domeinen cultuur en socialisatie, sociale verschillen en beeldvorming en stereotypering.

De kerndoelen voor de onderbouw zijn niet per vak beschreven. In Spoorzoekersprojecten komen de volgende kerndoelen voor de mens- en maatschappijvakken aan de orde:

38. De leerling leert een eigentijds beeld van de eigen omgeving, Nederland, Europa en de wereld te gebruiken om verschijnselen en ontwikkelingen in hun omgeving te plaatsen.

39. De leerling leert een eenvoudig onderzoek uit te voeren naar een actueel maatschappelijk verschijnsel en de uitkomsten daarvan te presenteren.

40. De leerling leert historische bronnen te gebruiken om zich een beeld van een tijdvak te vormen of antwoorden te vinden op vragen, en hij leert daarbij ook de eigen cultuurhistorische omgeving te betrekken.

41. De leerling leert de atlas als informatiebron te gebruiken en kaarten te lezen en te analyseren om zich te oriënteren, zich een beeld van een gebied te vormen of antwoorden op vragen te vinden.

42. De leerling leert in eigen ervaringen en in de eigen omgeving effecten te herkennen van keuzes op het gebied van werk en zorg, wonen en recreëren, consumeren en budgetteren, verkeer en milieu.

43. De leerling leert over overeenkomsten, verschillen en veranderingen in cultuur en levensbeschouwing in Nederland, leert eigen en andermans leefwijze daarmee in verband te brengen, leert de betekenis voor de samenleving te zien van respect voor elkaars opvattingen en leefwijzen, en leert respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit. 

Op de meeste scholen met vakoverstijgende Spoorzoekersprojecten werd samengewerkt met het vak Nederlands:

 • Interviewen: vragen stellen, luisteren, doorvragen
 • Schrijven: afspraken maken met de migranten, verslagleggen, presenteren
 • Literatuur: migrantenliteratuur. [Zie bijvoorbeeld het literatuurproject van het Haganum in de map ‘Materiaal docenten’]
Kunstvakken

Voorbeelden van samenwerking met kunstvakken zijn:

 • Muziek, theater, dans:

â—¦ kies / beschrijf / analyseer muziek die hoort bij je migrant
â—¦ presenteer je bevindingen in lied / dans/ drama [Zie bijvoorbeeld het project van het Montessorilyceum Amsterdam in de map ‘Materiaal docenten’]            

 • Beeldende kunst:

â—¦ Vormgeving van de presentatie, bijvoorbeeld als poster
◦ Maak een portretfoto van de geïnterviewde nu met een voorwerp dat volgens hem of haar symbool staat voor het migratieverhaal [Zie bijvoorbeeld het project van het Carthesiuslyceum Amsterdam in de map ‘Materiaal docenten’]

 


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM