Uitgebreid zoeken

Van Messier naar Miserus.

De familienaam MISERUS is een verbastering ofwel een vernederlandsing  van de uit Noord-Frankrijk stammende familie Messier. De leden van deze familie, die de naam Messier naar Nederland brachten, waren misschien HUGENOTEN (Franse protestanten), maar dit is niet met zekerheid te zeggen. De familie woonde in Sedan en dit gebied was in de periode van de vervolgingen 'veilig' en het is dus zeker mogelijk dat zoon Louis (van wie als enig familielid gegevens zijn gevonden in Nederland) om economische redenen naar Nederland is gekomen. Hij was huursoldaat in die tijd.

De Nederlandse tak is tot in de negentiende eeuw grotendeels aangesloten gebleven bij de zgn. Waalse Kerk, die deel uitmaakt van de Nederlands Hervormde Kerk. De meeste van de indertijd talrijke leden van deze tak woonden vanaf het begin van de achttiende eeuw vooral in Haarlem. Zij behoorden tot het gilde van de zijdewevers.

Er zijn in de loop der tijden verschillende verbasteringen van de oorspronkelijke familienaam ontstaan. Dit kwam vooral door het feit dat veel mensen vroeger de lees- en/of schrijfkunst niet (volledig) meester waren. De naam werd vaak in doop- en andere registers opgetekend door klerken en andere personen, die niet anders konden doen dan de mondeling opgegeven naam naar beste weten uitsluitend op het gehoor te noteren. Bovendien zal aanvankelijk het taalverschil zeker een rol hebben gespeeld.

Al in de Waalse fiches en oude kerkregisters duiken afwijkende spellingswijzen op zoals: Missiers, Messiere, Messiers, Mesjeres, Misserus, Mijsjerus, Meisjerus, Mesières, Misjeris, Mizerius, Mizarius enz. enz. Het is dus begrijpelijk dat dit het onderzoek van een amateur-genealoog niet bepaald makkelijk heeft gemaakt! Er zijn meer dan 70 varianten op de naam gevonden. Pas vanaf 1825 blijft de naam Miserus bestaan.

De oudst bekende voorvader is Michel Messier, van beroep passementmaker, die op 23 juni 1585 te Sedan (Frankrijk) huwde met Susanne Fournier. Uit dit huwelijk werden 2 zoons geboren: Lois, die op 23 oktober 1594 te Sedan werd gedoopt, en Wallerand die op 25 juli 1596 eveneens te Sedan werd gedoopt. Lois Messier kwam als soldaat van een "Waalse" compagnie in Delft terecht, waar hij op 14 mei 1623 huwde met Marguerite Du Four.

De gehele stamboom met meer informatie is te vinden op Geneanet.

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM