Uitgebreid zoeken

Wanneer beoordelen: tussentijds of aan het einde? Summatief of formatief?

Rubrics kunnen worden gebruikt voor summatieve toetsing om te komen tot betrouwbare en eerlijke cijfers bij de eindbeoordeling van Spoorzoekersprojecten Daarvoor zijn twee mogelijkheden:

  • eenmaal aan het einde, voor het hele werkstuk;
  • per onderdeel, zodra dat is afgerond (zoals bijvoorbeeld historische context schetsen, afspraken maken, interviewverslag, eindverslag, presentatie etc.), waarbij het eindcijfer bestaat uit een (gewogen) gemiddelde van de deelcijfers;
  • bij een ingebouwd “go-no go”- moment: bijvoorbeeld wanneer een docent het afnemen van een interview pas toestaat als de leerlingen een voldoende hebben gescoord voor de voorbereiding.

Rubrics zijn ook heel geschikt voor formatieve toetsing omdat ze per leerdoel verschillende niveaus beschrijven en zo met tekst en visueel (door het markeren van de verschillende hokjes) duidelijk maken wat de sterke en minder sterke punten zijn en wat de volgende stap kan zijn in de ontwikkeling. Dat bevordert de motivatie en maakt daarmee het leren effectiever. Veel onderzoek wijst uit dat het belangrijk is om leerlingen daarbij een actieve rol te laten spelen. Aan de hand van heldere toetscriteria kunnen leerlingen niet alleen reflecteren op hun eigen werk, maar ook feedback geven op elkaars werk (peer feedback) en zo zelf verbeterpunten en vervolgstappen bedenken


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM