Uitgebreid zoeken
Women, power and resistance: an introduction to women's studies
Interdisciplinaire introductie op vrouwenstudies waarin debelangrijkste debatten en theorieën aan de orde komen. Elkhoofdstuk wordt beloten met een aantal vragen en eenliteratuurlijst.In deel 1 'The social organization of gender relations' wordtingegaan op de manier waarop sekseongelijkheid isgeïnstitutionaliseerd. Onderzoek is gedaan naar gezin,romantische liefde, betaalde arbeid, opvoeding en religie alssociale instituties die worden gezien als fundamenteel voor demaatschappij, de vraag is hoe vrouwen door de organisatie vansekserelaties in deze instituties zijn beïnvloed. In deel 2 'Thecultural representation of women' wordt ingegaan op:strategieën in verband met vrouwelijke representatiein literatuur, visuele kunst en film, stereotypering inautobiografieën, voorstellingen van vrouwen in de Christelijketraditie, ook wordt aandacht besteed aan ras en sekse. In deel3 'Gender and social identity' worden populaire constructiesonderzocht van 'vrouwelijke' identiteit. Ingegaan wordt op debetekenis van moederschap en feministische antwoorden op hetvrouw-zijn en moederschap, de filosofische implicaties vanveronderstelde moederlijke eigenschappen, de geschiedenis vanlesbianisme, het begrip vrouw in de Engelse wet, de kritiek vanzwarte feministen op witte vrouwen, verschillendeinterpretaties van vrouw-zijn in de islam. In deel 4 'Women andpolitical change' wordt ingegaan op hoe de situatie van vrouwenveranderd kan worden, aandacht voor de Britse vrouwenbewegingin de 19e en 20e eeuw, het feminisme nu, de vrouwenbeweging inLatijns-Amerika, en het contrast tussen de actieve politiekedeelname aan de regering in Engeland en de alternatieve wereldvan ecofeminisme.
Cosslett, Tess / Easton, Alison / Summerfield, Penny
boek
1996
vrouwenstudies / gender / leefvormen / betaalde arbeid / onderwijs / kunsten / literatuur / levende godsdiensten / vrouwenbewegingen / witte vrouwen / seksualiteit / politiek / ecofeminisme / Verenigd Koninkrijk / Latijns-Amerika / Verenigde Staten / 19e eeuw / 20e eeuw / bundel
Buckingham
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM