Uitgebreid zoeken

Zoeken: historische bronnen

Selecteer

Klik op een van onderstaande termen om het aantal treffers te beperken

Land van herkomst

Periode

Trefwoorden

: alle termen » historische bronnen

Content type

18 treffers

Treffers

De laatste 15 jaar heeft het onderzoek naar immigratie in Nederland een bescheiden, maar gestage vlucht genomen.

Met de akte van cautie (ook akte van indem­niteit, borgtocht of ontlastbrief genoemd) stelde een instantie of persoon zich borg voor het onderhoud van een immigrant, in geval hij of zij tot a

Wanneer het om onderzoek gaat naar migranten die in de meer recente tijd als zelfstandige onder­nemers (of in dienst van landgenoten) specifieke beroepen uitoefenden, kunnen adresboeken <

Waar het gaat om onderzoek naar de houding van de Nederlandse bevolking tegenover immigranten kunnen artikelen in dag- en weekbladen en (geïllustreerde) tijdschriften belangrijke informatie oplev

Waalse kerken, Nederduitse gemeenten, Hoogduitse gemeenten etc.

Diverse verenigingen en comités hebben zich beziggehouden met de opvang van migranten.

Ambachtsgilden kwamen tot het einde van de 18e eeuw en soms nog later in alle steden met minimaal enkele duizenden inwoners voor.

Bevolkingsregister vanaf 1850 (vrijwillig) en burgerlijke stand vanaf 1811 (hierin dienstboderegister)

Het Burgerlijk Wetboek van 1838 bepaalde dat vreemdelingen op eigen verzoek met een Nederlander konden worden gelijkgesteld.

Een uitvloeisel van de Wet Toezicht Vreemdelingen uit 1918 was de vorming van aparte afdelingen Vreemdelingenpolitie bij de gemeentepolitie in de wat grotere plaatsen.

De binnenlandse paspoorten werden vanaf 1 januari 1810 vervangen door veiligheidskaarten. Deze kaarten werden afgegeven door de politie of het gemeentebestuur van de woonplaats van de houder.

Binnenlandse paspoorten zijn voor het eerst in Frankrijk ingevoerd, in 1795.

De periode van de Bataafse Republiek en het Koninkrijk Holland tussen 1795 en 1813 levert de onderzoeker naar immigratie een aantal nieuwe bronnen op, die nauw samenhangen met de Franse invloed e

De gedrukte gemeenteverslagen geven soms wat meer algemene informatie over migranten, hoewel deze per gemeente verschilt.

Het notarieel archief is enigszins vergelijkbaar met de rechterlijke archieven. Opnieuw betreft het omvangrijke series, waarbinnen we op zoek moeten gaan naar gegevens over vreemde­lingen.

Rechterlijke archieven, en daarbinnen met name de confessieboeken, vormen een bijzonder rijke bron. Het gaat om vastgelegde processen.

Sinds het einde van de 16 eeuw werden in Nederlandse steden alle voorgenomen huwelijken geregistreerd in ondertrouwregisters.

In de vroegmoderne periode (15e-18e eeuw) was vaak maar een minderheid van de stadsbevolking ‘poorter’, dat wil zeggen mannelijke burgers met het recht om ambten te bekleden


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM