Landen en regio's

Slowakije

Tussen 1920 en 1940 kwamen er bijna 200.000 buitenlandse vrouwen naar Nederland om hier als dienstbode te werken. De grote meerderheid kwam uit Duitsland, een klein deel uit Oostenrijk, Tsjecho-Slowakije en Joegoslavië.

In de zomer van 1968 werd in Tsjecho-Slowakije door troepen, onder leiding van de Sovjet-Unie, een einde gemaakt aan de nieuwe, meer gematigde communistische koers die was ingeslagen. Ongeveer 1.000 vluchtelingen kwamen naar Nederland. In de daaropvolgende twee decennia was het bijna niet meer mogelijk Tsjecho-Slowakije te verlaten. In 1989 maakte een fluwelen revolutie vestiging in het buitenland weer mogelijk. Op 1 januari 1993 viel Tsjecho-Slowakije na 75 jaar uiteen in Tsjechië en Slowakije. In 2004 traden zowel Tsjechië als Slowakije toe tot de Europese Unie. Daardoor nam de migratie van beide landen naar Nederland toe.

1580-1700

Oprichting West-Indische Compagnie

De West-Indische Compagnie (WIC), voluit de Geoctroyeerde West-Indische Compagnie was een bedrijf uit de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden dat in 1621 werd opgericht als privaatrechtelijke onderneming met publiekrechtelijke taken; de WIC was verantwoording schuldig aan de Staten-Generaal van de Nederlanden. De compagnie ontving van de Staten-Generaal - oorspronkelijk voor 24 jaar - het alleenrecht binnen de republiek op handel en scheepvaart in het door de Staten-Generaal vastgestelde octrooigebied tussen twee meridianen. Als westgrens gold de meridiaan door de oostpunt van Nieuw-Guinea en als oostgrens die van Kaap de Goede Hoop. Het belangrijkst was de Trans-Atlantische driehoekshandel op West-Afrika, de Caraïben en Noord- en Zuid-Amerika. In de zeventiende en achttiende eeuw bezat de WIC dit staatsmonopolie op de handel en scheepvaart op West-Afrika ten zuiden van de Kreeftskeerkring, op Amerika, alsmede op alle eilanden tussen Newfoundland en Straat Magellaan. De WIC werd in 1674 opgeheven om een jaar later weer te worden heropgericht. In 1792 ging de WIC definitief ter ziele.

1900-1945

Eerste Wereldoorlog

De Eerste Wereldoorlog, die ook de Wereldoorlog of de Grote Oorlog werd genoemd, was een wereldoorlog gecentreerd in Europa die begon op 28 juli 1914 en duurde tot 11 november 1918. Nog altijd is 11 november bekend als wapenstilstandsdag. Voor een deel werd de wapenwedloop in 1912 en 1913 aangespoord door nationalistische en militaristische groepen, die hun regeringen passiviteit in het gezicht van externe bedreigingen verweten. Sommige historici hebben gewezen op de toenemende populariteit van het militarisme en het radicaal-nationalisme in Europa als oorzaken voor de oorlog.