Landen en regio's

België

Nederland en België delen een lange grens en vielen zelfs lange tijd onder hetzelfde landsbestuur. Typisch voor grensgebieden is het intensieve onderlinge ‘grensoverschrijdend’ contact van de bevolking. Belgen vormen dan ook van oudsher een grote groep migranten in Nederland. Bekend zijn de Belgische strohoedenverkopers en de vluchtelingen die in de Eerste Wereldoorlog halsoverkop de grens over kwamen. Maar migratie tussen het Nederlandse en Belgische grondgebied was er altijd al. Tussen 1572 en 1630 vluchtten 100.000 tot 150.000 mensen vanuit de Zuidelijke Nederlanden (wat nu merendeels België heet) naar het noorden. In de plaats van het V.O.C.-leger kwam er na 1800 een Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Het KNIL richtte zich actief op werving dichtbij, bijvoorbeeld in België en Duitsland. aan het begin van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) wilde het Duitse leger over Belgisch grondgebied naar Frankrijk. Het Duitse leger viel vervolgens België binnen en daarop vertrokken een miljoen Belgen, burgers maar ook soldaten, halsoverkop naar Nederland. 

1580-1700

Oprichting West-Indische Compagnie

De West-Indische Compagnie (WIC), voluit de Geoctroyeerde West-Indische Compagnie was een bedrijf uit de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden dat in 1621 werd opgericht als privaatrechtelijke onderneming met publiekrechtelijke taken; de WIC was verantwoording schuldig aan de Staten-Generaal van de Nederlanden. De compagnie ontving van de Staten-Generaal - oorspronkelijk voor 24 jaar - het alleenrecht binnen de republiek op handel en scheepvaart in het door de Staten-Generaal vastgestelde octrooigebied tussen twee meridianen. Als westgrens gold de meridiaan door de oostpunt van Nieuw-Guinea en als oostgrens die van Kaap de Goede Hoop. Het belangrijkst was de Trans-Atlantische driehoekshandel op West-Afrika, de Caraïben en Noord- en Zuid-Amerika. In de zeventiende en achttiende eeuw bezat de WIC dit staatsmonopolie op de handel en scheepvaart op West-Afrika ten zuiden van de Kreeftskeerkring, op Amerika, alsmede op alle eilanden tussen Newfoundland en Straat Magellaan. De WIC werd in 1674 opgeheven om een jaar later weer te worden heropgericht. In 1792 ging de WIC definitief ter ziele.

1900-1945

Tweede Wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog was de samensmelting van een aantal aanvankelijk afzonderlijke militaire conflicten die van 1939 tot 1945 op wereldschaal werden uitgevochten tussen twee allianties: de asmogendheden en de geallieerden.Tijdens de Tweede Wereldoorlog vielen er in totaal tussen de 50 en 70 miljoen doden. Ongeveer twee derde van alle slachtoffers was burger, waarvan naar schatting meer dan elf miljoen minderheden stelselmatig werden vervolgd en vermoord. Het was de eerste en tot op heden enige oorlog waarin kernwapens werden ingezet.